VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Đội Ngũ Bác Sĩ

Bác sỹ Ang Peng Tiam Tiểu sử >

Giám đốc y khoa và chuyên gia tư vấn cấp cao
Ung thư Nội khoa
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6737 0733

Fax: (+65) 6737 7002

Email: angpt@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ Khoo Kei Siong Tiểu sử >

Phó giám đốc y khoa và chuyên gia tư vấn cấp caot
Ung thư nội khoa
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6472 2662

Fax: (+65) 6475 9221

Email: khooks@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ Teo Cheng Peng Tiểu sử >

Chuyên gia tư vấn cấp cao
Huyết học
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6470 3328

FAX: (+65) 6476 6393

Email: teocp@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ Lim Hong Liang Tiểu sử >

Chuyên gia tư vấn cấp cao
Ung thư nội khoa
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6733 8118

Fax: (+65) 6733 8389

Email: limhl@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ Foo Kian Fong Tiểu sử >

Chuyên gia tư vấn cấp cao
Ung thư nội khoa
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6473 8688

Fax: (+65) 6479 2309

Email: kianfong.foo@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ See Hui Ti Tiểu sử >

Chuyên gia tư vấn cấp cao
Ung thư nội khoay
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6733 8118

Fax: (+65) 6733 8389

Email: ht_see@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sỹ Zee Ying Kiat Tiểu sử >

Chuyên gia tư vấn cấp cao
Ung thư nội khoa
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI:(+65) 6836 3665

FAX: (+65) 6235 2744

EMAIL: yingkiat.zee@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN