VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Đội Ngũ Bác Sĩ

Bác sĩ Richard Quek Tiểu sử >

Senior Consultant

Medical Oncology 

Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6684 5522

FAX: (+65) 6694 0706

EMAIL: richardquek@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sĩ Wong Chiung Ing Tiểu sử >

Senior Consultant

Medical Oncology

Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6836 3665

Fax: (+65) 6235 2744

Email: chiunging.wong@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sĩ Chin Tan Min Tiểu sử >

Senior Consultant
Medical Oncology
Parkway Cancer Centre

Điện thoại: (+65) 6472 0800

FAX: (+65) 6259 2521

Email: tanmin_chin@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sĩ Colin Phipps Diong Tiểu sử >

Senior Consultant
Haematology

Parkway Cancer Centre

Phone: (+65) 6836 3665

Fax: (+65) 6235 2744

Email: phipps.c@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sĩ Lee Yuh Shan Tiểu sử >

Senior Consultant
Haematology
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6684 5522

Fax: (+65) 6694 0706

Email: yslee@pcc.sg

Bác sĩ Lee Yuh Shan

Bác Sĩ Anselm Lee Chi-Wai Tiểu sử >

Senior Consultant
Paediatric Haematology and Oncology
Paediatric Medicine
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6731 2673

Fax: (+65) 6235 4924

Email: alee@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN

Bác sĩ LeLe Aung Tiểu sử >

Consultant
Paediatric Haematology and Oncology
Paediatric Medicine
Parkway Cancer Centre

ĐIỆN THOẠI: (+65) 6470 5830

Fax: (+65) 6479 2309

Email: aungl@pcc.sg

ĐẶT LỊCH HẸN