VIETNAM
Remember my setting
SINGAPORE
INDONESIA
INDIA
MALAYSIA
MYANMAR
PHILIPPINES
VIETNAM
BANGLADESH
SRI LANKA
UAE
Menu

Quan hệ Khách hàngMỗi bệnh nhân đến với chúng tôi sẽ được gặp gỡ, chào đón và hướng dẫn bởi các Nhân viên phòng Quan hệ Khách hàng (GROs) của chúng tôi. Giống như một phụ tá, họ là một sự hiện diện thân ái và bảo đảm rằng các bệnh nhân của chúng tôi đến đây để làm bạn và nhờ cậy. Một cách chuyên nghiệp, họ trông nom các bệnh nhân của chúng tôi trong suốt quá trình chuyển tiếp điều trị và giúp đảm bảo rằng sự chăm sóc ung thư của bệnh nhân được điều phối tốt ở Singapore và khu vực thông qua mạng lưới các văn phòng CanHOPE. Trong việc chăm sóc những bệnh nhân nước ngoài của chúng tôi, GROs cũng phục vụ như một phiên dịch viên và cầu nối văn hóa. Là những người đến từ Việt Nam, Indonesia và Singapore, họ giao tiếp song ngữ hiệu quả, và một số người thành thạo ba thứ tiếng.