Việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng rất quan trọng với Tập đoàn Parkway, và chúng tôi thực hiện theo đúng yêu cầu trong Luật Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân 2012 (“PDPA”) khi thu nhận, sử dụng và công khai thông tin cá nhân của khách hàng.

Xin hãy đọc Quy định Thông tin Cá nhân của Parkway để nắm được cách chúng tôi quản lý thông tin các nhân của khách hàng.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì liên quan tới Quy định về Thông tin Cá nhân của Parkway, và về cách thu nhận, sử dụng và công khai thông tin các nhân của khách hàng, xin hãy liên hệ với chúng tôi:

 • Điện thoại: +65 6307 7880
 • Email: pdpo@parkwaypantai.com
 • Gửi thư về Phòng bảo về Thông tin:

  Data Protection Officer
  Parkway Pantai Limited
  TripleOne Somerset
  111 Somerset Road #15-01
  Singapore 238164