Việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với Tập đoàn Parkway, và chúng tôi cố gắng tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2012 ("PDPA") đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Parkway để biết thông tin về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến Chính sách Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Parkway, việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi như sau:

Gọi số: +65 6738 9333

Email: enquiry@pcc.sg