Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với Tập đoàn Parkway và chúng tôi mong muốn tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân 2012 (“PDPA”) liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật Dữ liệu của Parkway để biết thông tin về cách chúng tôi quản lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật Dữ liệu của Parkway và việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân nào của bạn như được nêu trong Chính sách Bảo mật Dữ liệu; hoặc muốn có quyền truy cập và chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau: